Dochádzka a time-tracking

Ako lepšie podnikať v digitálnej dobe?
Pomôžeme so všetkým od A po Z.

Dochádzkový systém je softvérový nástroj, ktorý slúži na automatizované sledovanie a evidenciu dochádzky zamestnancov. Systém zaznamenáva príchody a odchody zamestnancov, čím umožňuje presné sledovanie odpracovaného času, príplatkov, odrážok a nadčasov.

Existuje viacero typov dochádzkových systémov, ktoré sa líšia v spôsobe fungovania a v použitých technológiách. Najbežnejšie typy sú:

 • Systémy s manuálnym zadávaním: Zamestnanci si sami zadávajú príchody a odchody do systému, napríklad pomocou karty alebo PIN kódu.
 • Biometrické systémy: Tieto systémy využívajú biometriu, ako napríklad odtlačok prsta alebo sken tváre, na identifikáciu a overenie zamestnancov pri príchode a odchode.
 • GPS systémy: Tieto systémy sledujú polohu zamestnancov pomocou GPS a zaznamenávajú ich príchody a odchody na základe miesta, kde sa nachádzajú.
 • Kombinované systémy: Tieto systémy kombinujú rôzne technológie, napríklad biometriu a GPS, pre komplexné sledovanie dochádzky.

 

Problémy pri nevyužití

Bez dochádzkového systému môže byť komunikácia medzi zamestnancami a manažmentom ohľadom dochádzky a pracovného času problematická.

Pre zamestnávateľov

 • Nepresné a nespoľahlivé sledovanie dochádzky: Manuálne sledovanie dochádzky je náchylné na chyby a môže viesť k nepresným údajom o odpracovanom čase. To môže mať za následok nespravodlivé mzdy, spory so zamestnancami a problémy s dodržiavaním predpisov.
 • Zvýšená administratívna záťaž: Manuálne spracovanie dochádzkových listov, schvaľovanie dovolenky a evidovanie chorôb je časovo náročné a zdĺhavé. To môže odviesť manažérov a personálne oddelenie od dôležitejších úloh.
 • Znížená produktivita: Zamestnanci, ktorí nemajú prehľad o svojej dochádzke, sú menej motivovaní a môžu byť menej produktívni.
 • Vyššia absencia: Bez prehľadu o dochádzkových trendoch je ťažké identifikovať a riešiť problémy s absenciou zamestnancov.
 • Nerozpoznanie porušenia predpisov: Bez dochádzkového systému je ťažké identifikovať a riešiť porušenia predpisov súvisiacich s dochádzkou a pracovným časom.
 • Nízka bezpečnosť: Bez sledovania pohybu zamestnancov môže byť ohrozená bezpečnosť na pracovisku.

Pre zamestnancov

 • Neprehľadnosť o odpracovanom čase: Zamestnanci nemusia mať presný prehľad o svojom odpracovanom čase, čo môže viesť k sporom o mzdy a nespokojnosti.
 • Zložité požiadavky na dovolenku a evidovanie chorôb: Manuálne požiadavky na dovolenku a evidovanie chorôb môžu byť zdĺhavé a frustrujúce.
 • Nižšia zodpovednosť: Bez dochádzkového systému nemajú zamestnanci takú motiváciu sledovať si dochádzku a presnosť.
 • Zložitejší dochádzkový proces: Manuálne vyplňovanie dochádzkových listov a schvaľovanie dovolenky môže byť pre zamestnancov časovo náročné a stresujúce.
 • Horšia komunikácia s manažmentom: Bez prehľadu o dochádzke môže byť komunikácia medzi zamestnancami a manažmentom ohľadom dochádzky a pracovného času problematická.

Ostatné

 • Spory o mzdy: Ak nemajú presný prehľad o odpracovanom čase, zamestnanci môžu spochybňovať svoje mzdy, čo môže viesť k sporom s manažmentom.
 • Zneužívanie dochádzky: Bez dochádzkového systému je pre zamestnancov ľahšie zneužívať dochádzku, napríklad príchodom neskoro alebo odchodom skôr.
 • Znížená morálka zamestnancov: Nespravodlivé mzdy a spory o dochádzku môžu viesť k zníženej morálke a motivácii zamestnancov.
 • Poškodenie reputácie firmy: Spory o mzdy a zlé pracovné podmienky môžu poškodiť reputáciu firmy a sťažiť nábor a udržanie talentovaných zamestnancov.

 

Používanie

Používanie dochádzkového systému môže priniesť firmám aj zamestnancom mnoho výhod. Dochádzkový systém môže pomôcť zlepšiť presnosť dochádzky, znížiť administratívnu záťaž, zvýšiť produktivitu, znížiť absenciu a zlepšiť bezpečnosť na pracovisku. Okrem toho môže dochádzkový systém pomôcť zlepšiť komunikáciu medzi manažmentom a zamestnancami a zvýšiť spokojnosť zamestnancov.

Pre zamestnávateľov

 • Presné a spoľahlivé sledovanie dochádzky: Dochádzkový systém automaticky zaznamenáva príchody a odchody zamestnancov, čím eliminuje manuálne chyby a poskytuje presný prehľad o odpracovanom čase.
 • Zjednodušenie výpočtu miezd: Dochádzkový systém automaticky vypočíta mzdy na základe odpracovaného času, príplatkov a odrážok, čím sa šetrí čas a znižuje sa riziko chýb.
 • Zníženie administratívnej záťaže: Dochádzkový systém automatizuje mnoho administratívnych úloh súvisiacich s dochádzkou, ako napríklad schvaľovanie dovolenky, evidovanie chorôb a sledovanie nadčasov.
 • Zvýšená produktivita: Dochádzkový systém môže pomôcť zlepšiť produktivitu zamestnancov tým, že im poskytuje prehľad o ich dochádzke a umožňuje im sledovať si svoje ciele.
 • Zníženie absencie: Dochádzkový systém môže pomôcť znížiť absenciu zamestnancov identifikáciou trendov a poskytovaním včasnej intervencie v prípade potreby.
 • Zlepšenie dodržiavania predpisov: Dochádzkový systém môže pomôcť firmám dodržiavať predpisy súvisiace s dochádzkou a pracovným časom.
 • Zvýšená bezpečnosť: Dochádzkový systém môže pomôcť zlepšiť bezpečnosť na pracovisku sledovaním prístupových a odchodových bodov zamestnancov.

Pre zamestnancov

 • Presný prehľad o odpracovanom čase: Zamestnanci majú prístup k presnému prehľadu o svojom odpracovanom čase, príplatkoch a odrážkach, čím sa znižuje riziko sporov o mzdy.
 • Jednoduché požiadavky na dovolenku a evidovanie chorôb: Zamestnanci môžu ľahko požiadať o dovolenku a nahlásiť chorobu prostredníctvom dochádzkového systému, čím sa eliminuje potreba papierových formulárov a zdĺhavého schvaľovania.
 • Zvýšená zodpovednosť: Dochádzkový systém môže pomôcť zamestnancom zvýšiť zodpovednosť za svoju dochádzku a presnosť.
 • Zjednodušenie dochádzkového procesu: Dochádzkový systém môže zjednodušiť proces dochádzky pre zamestnancov, čím sa ušetrí čas a zníži sa stres.
 • Lepšia komunikácia s manažmentom: Dochádzkový systém môže zlepšiť komunikáciu medzi zamestnancami a manažmentom ohľadom dochádzky a pracovného času.

Ďalšie funkcie

 • Sledovanie dochádzky v reálnom čase: Niektoré systémy umožňujú sledovať dochádzku zamestnancov v reálnom čase, napríklad pomocou GPS alebo biometrických technológií.
 • Plánovanie zmien: Dochádzkový systém môže pomôcť manažérom s plánovaním zmien a zabezpečením dostatočného počtu zamestnancov na pokrytie prevádzky.
 • Správa dochádzky na viacerých miestach: Dochádzkový systém môže spravovať dochádzku zamestnancov na viacerých miestach, čo je užitočné pre firmy s rozptýlenou pracovnou silou.
 • Integrácia s inými systémami: Dochádzkový systém sa môže integrovať s inými systémami, ako napríklad so mzdovým systémom alebo systémom riadenia ľudských zdrojov.

Vyriešil by kvalitný softvér na mieru aj vaše problémy?

Dostupné softvérové riešenia na mieru tvoríme už 17 rokov a určite vieme pomôcť aj Vám.

Onsoft - Onyx Logo

Systémy budujeme na vlastnej webovej platforme.
Platforma Onyx predstavuje našu vlastnú softvérovú nadstavbu nad frameworkom Laravel, ktorý má širokú komunitu a pre vývoj ho využívajú doslova desaťtisíce softvérových spoločností na svete.

umožňuje rýchly a efektívny vývoj

jednotný a hotový UX design

udržateľný kód vďaka Laravel frameworku

dostupný na všetkých zariadeniach

Čo o nás hovoria klienti?

Kladieme veľký dôraz na budovanie dlhodobých a férových vzťahov. Preto je názor zákazníka pre nás veľmi dôležitý.

OnSoft - Výrobný softvér Gavaplast

Už po spustení prvej verzie systému sme ušetrili prácu dvoch administratívnych pracovníkov. To nás motivovalo systém ďalej rozvíjať. Dnes nám pokrýva takmer všetky procesy.


OnSoft - ERP pre riadenie výroby pružín - Lesjofors

Skladový systém priniesol poriadok do fyzickej evidencie a vďaka digitálnej podobe sa minimalizujú chyby pri expedícií tovaru.


OnSoft - CRM a evidenčný sýstém pre kávovary - Dom kávy

Vďaka online CRM systému môžu obchodný zástupcovia všetky údaje zadávať cez tablet priamo v teréne. S papiermi sa tak viac trápiť nemusíme.


OnSoft - Automatizovaný CRM systém - efektivnejsie.sk

Naším zákazníkom vieme poskytnúť bezkonkurenčnú cenu služieb vďaka plne automatizovanému systému, ktorý zároveň zbiera všetky údaje priamo od zákazníka.


OnSoft - Portál pre vzdelávanie a robustný CMS systém eduworld.sk

Počas prevádzky od roku 2013 náš portál neustále prispôsobujeme potrebám. Preto si veľmi cením rýchle reakcie na nové požiadavky.


Mgr. Zuzana Gránska

www.eduworld.sk
Mgr. Zuzana Gránska, Founder

Nemusíte presne
vedieť čo potrebujete.

Prídeme na to spolu!

OnSoft - logo OnSoft - nožík